Available courses

Skills+

Практически курс за интегрирано развиване на социални, професионални и езикови умения и компетентности в контекста на работната среда

Общуване на български и чужд език

Приказки и разкази на български език със субтитри на анлийски език

Дигитални компетентности

Компетентности в областта на цифровите технологии и основни компетентности в областта на науката и технологиите

Съдържателно-езиково интегрирано обучение

Съдържателно-езиково интегрирано обучение

(CLIL: Content and Language Integrated Leаrning)

Двойно фокусиран подход при който чуждият език се използва за обучение и изучаване едновременно на съдържанието на даден предмет и езика.

СЕИО има 3 основни характеристики:

  1. Изучаване на допълнителен език, който е интегриран със съдържанието на предмета като биология, химия, физика, история, география, математика и други.
  2. СЕИО е свързан с различни езици, възраст, образователно ниво - от детската градина, основно, гимназиално, професионално и висше образование.
  3. СЕИО е подход, който включва развитието на социални, културни, лингвистични, познавателни и други умения, които улесняват възприемането на съдържанието и езика.

Geography interactive

Интерпактивни игри и упражнения

Нашият свят

Материали за интегрирано/интердисциплинарно обучение през английски език